Ką verta žinoti projekte „Dizaino sparnai“ ketinančioms dalyvauti įmonėms. Klausimai-atsakymai

Ką verta žinoti projekte „Dizaino sparnai“ ketinančioms dalyvauti įmonėms. Klausimai-atsakymai

 • 2022 rugsėjo 27 d.

Kokie įmonių projektai atitinka skaitmeninės ekonomikos principus?

Skaitmeninės ekonomikos principus įgyvendinantys sprendimai yra kuriami pasitelkus skaitmenines technologijas ir apima:

 • 5G daiktų interneto sistemos
 • Dirbtinis intelektas
 • Robotika
 • Virtuali ar papildyta realybė, debesija
 • 3D spausdinimas
 • Operatyvaus gamybos valdymo sistemos
 • Skaitmeninė inžinerija
 • Integracija ir integruotos skaitmeninimo technologijos
 • Darbo vietų skaitmeninimas ir pan.

Kokie įmonių projektai atitiktų žiedinės ekonomikos principus?

Tai sprendimai, padedantys:

 • Sumažinti atliekų kiekį
 • Išvengti atliekų susidarymo
 • Užtikrinti atliekų pakartotinį naudojimą
 • Sumažinti teršalų kiekį
 • Sumažinti išteklių naudojimą
 • Sukurti ar pagerinti galimybes restauruoti, pataisyti arba perdirbti gaminamą gaminį.

Kokie dizaino sprendimai atitiktų projekto reikalavimus?

Dizaino sprendimai gali būti kuriami šių kategorijų rėmuose:

Produkto, gaminio dizainas (objektai): pramoninis, industrinis dizainas; mados, drabužių, kostiumo, tekstilės dizainas; baldų ir interjero elementų dizainas; transporto dizainas; maisto dizainas.

Komunikacijų dizainas (vaizdai, žinutės): grafinių komunikacijų dizainas; vizualiųjų komunikacijų dizainas; grafinis dizainas; pakuočių dizainas; šriftų dizainas; ženklodaros dizainas; reklamos dizainas; leidybos dizainas.

Procesų, paslaugų ir sąsajų dizainas (patirtys): strateginis dizainas; koncepcinis dizainas; dizaino tyrimai; socialinis dizainas; paslaugų dizainas; daugialypės terpės dizainas ir vartotojo patirties (UX) dizainas; vartotojų sąsajų (UI) dizainas.

Kokios įmonės gali dalyvauti projekte?

Labai mažos, mažos ir vidutinės. Jeigu turite abejonių dėl įmonės kategorijos, galite pasitikslinti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Kas svarbu pildant paraišką?

Įmonės teikia paraišką identifikavusios problemą, kurią gali išspręsti dizaino pagalba. Būsimas dizaino projektas  turi atspindėti skaitmeninės ar žiedinės ekonomikos transformaciją įmonėje. Taip pat būtina atkreipti dėmesį į vertinimo kriterijus bei juos išsamiai pagrįsti: argumentuotai, konkrečiai, struktūriškai. Pildant paraišką rekomenduojama nurodyti kaip įmonė, įgyvendinus šį projektą, padidins savo konkurencinį pranašumą bei pridėtinę vertę. Tai pat svarbu argumentuotai pagrįsti įmonės pasirengimą įgyvendinti projektą.

Ką įmonei svarbu akcentuoti pildant paraišką dalyvavimui projekte?

Pildant paraišką labai svarbu aiškiai suformuluoti problemą, kurią tikimasi išspręsti projekte kuriamo dizaino sprendimo dėka.  T.y., rekomenduojama atlikti problemos analizę: nustatyti problemą, jos priežastis, kokias pasekmes ji sukelia įmonei, klientams, bendruomenei.

Kada bus paskelbtas kitas kvietimas įmonėms teikti paraiškas dalyvauti projekte „Dizaino sparnai“?

Artimiausias kvietimas skelbiamas nuo 2022 m. spalio 17 d. iki lapkričio 17 d.

Ar įmonės pajamos – ne mažiau 50 000 Eur – skaičiuojamos per trejų metų laikotarpį ar per vienerius metus?

Turi būti skaičiuojamos įmonės vidutinės trejų metų pajamos. T. y., trejų metų pajamos sudedamos, dalinamos iš trijų ir gaunamas vidurkis neturi būti mažesnis nei 50 000 Eur. Galutinių naudos gavėjų apraše numatyta, kad „Pagal Aprašą galimi pareiškėjai (galutiniai naudos gavėjai) yra MVĮ*, veikiančios ne trumpiau kaip vienerius metus ir kurių vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo jų įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau negu 3 finansinius metus), yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur". Vertinant atitiktį šiam reikalavimui vertinamos įmonės vidutinės pajamos paskutinių 3 metų laikotarpiu (jei įmonė veikė ilgiau nei 3 metus) arba trumpesniu laikotarpiu (bet ne trumpiau nei 1 metus), jei įmonė veikė trumpiau. Kitaip sakant, vedamas 3 finansinių metų vidurkis. Vertinami duomenys, esantys patvirtintose finansinėse atsakitomybėse.

 • Jei pvz., įmonė 2018 m. gavo 100 000 Eur pajamų, 2019 m. gavo 50 000 Eur pajamų ir 2020 m. gavo 30 000 Eur, tokiu atveju vidutinės metinės pajamos skaičiuojamos taip: 100 000 + 50 000 + 30 000 = 180 000 / 3 = 60 000 Eur (įmonė atitinka kriterijų)
 • Jei pvz., įmonė 2018 m. gavo 100 000 Eur pajamų, 2019 m. gavo 10 000 Eur pajamų ir 2020 m. gavo 30 000 Eur, tokiu atveju vidutinės metinės pajamos skaičiuojamos taip: 100 000 + 10 000 + 30 000 = 140 000 / 3 = 46 666,67 Eur (įmonė neatitinka kriterijaus)
 • Tuo tarpu jei pvz., įmonė veikė nepilnus 3 metus (pvz., ji veikė nuo 2019 m. liepos mėnesio), tuomet atitinkamai vedama proporcija. Įskaičiuojami pilni 2020 m. ir pusė 2019 m.

*Labai maža, maža arba vidutinė įmonė.

Ar projekte dalyvaujanti įmonė turės įdarbinti dizainerį pagal darbo sutartį?

Ne. Projekte dalyvaujantys dizaineriai gauna stipendijas, kurias jiems tiesiogiai moka Lietuvos kultūros taryba. Siekiant užtikrinti visų šalių įsipareigojimų vykdymą, yra  pasirašomos trišalės sutartys tarp dizainerio, įmonės ir Lietuvos kultūros tarybos.

Įmonė nori atsinaujinti produkto pakuotes ir sukurti naują katalogą. Ar tokia įmonė gali gauti paramą projekte „Dizaino sparnai“ ir kuriai kategorijai – skaitmeninės ar žiedinės ekonomikos principų – reiktų priskirti siekiamą sukurti sprendimą?

Taip, tokia įmonė gali teikti paraišką ir joje nurodyti savo atitikimą projekto kriterijams. Įmonės dizaino sprendimo priskyrimas konkrečiai kategorijai priklauso nuo galutinio siekiamo rezultato ir jam įgyvendinti numatytų priemonių. Rekomenduojame susipažinti su šio klausimyno informacija, pateikta 1 punkte.

Ar įmonė turi suteikti dizaineriui nuolatinę darbo vietą, aprūpinti jį būtina įranga?

Vienas projekto tikslų – ugdyti pradedančiųjų dizainerių kompetencijas, supažindinti juos su įmonės specifika ir verslo aplinka. Todėl, nors reikalavimo suteikti darbo vietą nėra, yra sveikintina įmonės iniciatyva įtraukti dizainerį į įmonės veiklą ir suteikti jam praktinių žinių. Dizainerio darbui būtinas priemones (programinę ar kompiuterinę įrangą, kanceliarines ar kt. priemones ) ir paslaugas jis gali įsigyti iš jam mokamos stipendijos.

Kiek valandų per dieną dizaineris turės dirbti įmonėje?

Pradedantieji dizaineriai, dalyvaujantys projekte, dizaino sprendimų kūrimui turėtų paskirti visą darbo dieną arba 40 val. per savaitę. 

Kokio dydžio nefinansinę paramą gauna įmonė ir ar ji išsiskaičiuoja iš bendro ES paramos de minimis pagalbos įmonei?

Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei per bet kurį trejų metų laikotarpį, suma turi neviršyti 200 000 eurų. Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų metų laikotarpį, suma turi neviršyti 100 000 eurų.

Lietuvos kultūros taryba, įgyvendindama 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1.-LVPA-V-308 „Paskatos dizaino kūrėjams: „Dizaino sparnai“ projektą „Paskatos pradedantiesiems dizaino kūrėjams kurti ir diegti naujus dizaino sprendimus“ įmonėms suteiks de minimis pagalbą už 26 285 Eur, kurie išsiskaičiuos iš bendros įmonės de minimis pagalbos sumos.

Kas sudaro 26 285 Eur nefinansinę paramą įmonei?

Į 26 285 Eur nefinansinę paramą įmonei yra įtrauktos dizainerio, dirbančio įmonėje, stipendijos išlaidos, mentorių darbo užmokestis, mokymai, kuriuose įmonės dalyvauja kartu su dizaineriais bei mentoriais, taip pat – projekto ir jo dalyvių viešinimo veiklos, reklama.  

Ar projekte „Dizaino sparnai“ gali dalyvauti viešoji įstaiga – VšĮ?

Viešoji įstaiga, įsteigta vieno ar daugiau fizinių ir/ar juridinių asmenų, ir atitinkanti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimą, projekte dalyvauti gali. Jeigu turite abejonių dėl įmonės kategorijos, galite pasitikslinti Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Tačiau, jeigu VšĮ steigėjai yra savivaldybė arba valstybė, dažniausiai, tokios įmonės neatitinka smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto sampratos, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 3 straipsnio 11 dalyje: „Įmonė nepriskiriama vidutinei, mažai ar labai mažai įmonei, jeigu 25 procentus ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė, išskyrus atvejus, kai ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų visų įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi šio straipsnio 15 dalies 1–4 punktuose nurodyti investuotojai.“

Vytenio Budrio nuotrauka

2024 balandžio 12 d.

Lietuvos inovacijų centro kvietimu Lietuvos kultūros taryba (LKT) dalyvauja Interreg Europe programos DECISE projekte. DESICE tikslas – pagerint...

2024 balandžio 9 d.

Įmonė „Kvalitetas“ valdo prekės ženklą „Urbanfood“, siūlantį Lietuvoje pagamintus funkcinius maisto produktus, tokiu...

2024 kovo 28 d.

Kovo 21d. projektas „Dizaino sparnai“ organizavo diskusiją „Kaip dizainas gali sukurti socialinį poveikį? Galimybės verslui ir visuo...