INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

BENDRA INFORMACIJA

Lietuvos kultūros taryba gerbia Jūsų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir į asmens duomenų apsaugą. Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas asmenims naudojantis Lietuvos kultūros tarybos valdoma projekto „Paskatos pradedantiesiems dizaino kūrėjams kurti ir diegti naujus dizaino sprendimus“ (toliau – projektas „Dizaino sparnai“) interneto svetaine www.dizainosparnai.lt (toliau – interneto svetainė) bei šioje svetainėje vykdomam asmens duomenų tvarkymui. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą norint pasiekti skelbiamą turinį ir / ar paslaugą, nepaisant to, koks įrenginys (kompiuteris, mobilusis telefonas, planšetė, televizorius ar kt.) naudojamas.

Lietuvos kultūros taryba siekia užtikrinti asmens duomenų tvarkymo skaidrumą ir sąžiningumą.  Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką ir suprastumėte, kaip ir kodėl tvarkomi asmens duomenys.

Asmens duomenų valdytoja yra biudžetinė įstaiga Lietuvos kultūros taryba, juridinio asmens kodas 302951857, veikianti adresu Naugarduko g. 10, Vilniuje, elektroninis paštas info@ltkt.lt.

Patvirtiname, kad asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Tvarkydami asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekiant apsaugoti juos nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679.

KOKIAIS TIKSLAIS, KOKIUS ASMENS DUOMENIS, KOKIU TEISINIU PAGRINDU REMIANTIS TVARKOME

Lietuvos kultūros taryba (toliau – Taryba) interneto svetainėje ar per ją asmens duomenis tvarko žemiau nurodytais tikslais.

Tam, kad būtų sudarytos sąlygos pateikti paraišką dalyvauti Tarybos stipendijas gausiančių dizainerių atrankoje arba labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) atrankoje, naudojantis interneto svetaine galima prisijungti prie projekto „Dizaino sparnai“ elektroninės paraiškų teikimo sistemos. Dizainerių atrankos atveju, stipendijų dizaineriams skyrimo, Tarybos sprendimams priimti būtinų ekspertinių išvadų gavimo bei dokumentų valdymo tikslais arba, MVĮ atrankos atveju, paraiškų vertinimo, atrankos, sprendimų dėl nefinansinės paramos skyrimo, sutarčių su nefinansinės paramos gavėjais sudarymo bei projektų įgyvendinimo priežiūros tikslais, Taryba tvarko šiuos dizainerių atrankoje dalyvaujančių asmenų arba asmenų, teikiančių paraišką MVĮ vardu, asmens duomenis – vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefoną, paraiškos ir jos pateikimo duomenis, prisijungimo duomenis, paraiškoje nuodytus duomenis, kitus būtinus duomenis. Asmens duomenys tvarkomi vykdant teisės aktuose įtvirtintas pareigas bei Tarybai pavestas funkcijas vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c ir e punktais.

Tam, kad Taryba galėtų pateikti Jums informaciją apie projekto „Dizaino sparnai“ renginius, konferencijas, Tarybos veiklą ir projekto „Dizaino sparnai“ veiklas, sudaromos sąlygos užsisakyti naujienlaiškį. Šiuo atveju naujienlaiškių siuntimo ir jų prenumeratos administravimo tikslu yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys – elektroninio pašto adresas, prenumeratos užsakymo ir patvirtinimo duomenys (data, laikas, IP adresas). Asmens duomenys tvarkomi naujienlaiškių prenumeratorių sutikimu vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. a punktu.

Tam, kad Taryba galėtų informuoti visuomenę apie projekto „Dizaino sparnai“ veiklas, interneto svetainėje skelbiami projekto „Dizaino sparnai“ darbuotojų asmens duomenys – vardas, pavardė, pareigos, vykdomos funkcijos, specialieji reikalavimai pareigybei, kontaktiniai duomenys, kiti būtini duomenys. Asmens duomenys tvarkomi vykdant teisės aktuose įtvirtintas pareigas, Tarybai pavestas funkcijas bei asmens sutikimu vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. a, c, e punktu.

Tam, kad Taryba galėtų Jums sudaryti sąlygas naudotis interneto svetaine ir gauti informacinės visuomenės paslaugas, siekiant pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis, Taryba tvarko interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauna slapukų pagalba. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje ,,Kodėl ir kokius slapukus naudojame?”. Slapukų pagalba surinkti asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu ir teisėtu interesu siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą ir paslaugų teikimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. a, f punktu.

Taryba gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, kiek tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir siekiant teisėtų Tarybos interesų apsaugos.

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KILMĖ

Taryba tvarko tuos asmens duomenis, kuriuos jai pateikiate Jūs patys, t. y. duomenų subjektai (asmenys, kurių duomenys yra tvarkomi), tiesiogiai arba kuriuos Taryba gauna iš trečiųjų asmenų, turinčių teisę asmens duomenis pateikti Tarybai (pvz., tuo atveju, kai savo tapatybę patvirtinate naudodamiesi socialinio tinklo Facebook arba portalo Google paslaugomis, Jūsų asmens duomenis Taryba gauna iš minėtų duomenų valdytojų).

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Interneto svetainėje paskelbti asmens duomenys viešai prieinami interneto svetainės lankytojams.

Asmens duomenys gali būti teikiami valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems tretiesiems asmenims jeigu tai daryti Tarybą įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai arba iškyla poreikis ginti Tarybos interesus. Be to, asmens duomenys gali būti teikiami kitiems asmenims, kurie turi teisę gauti Tarybos tvarkomus asmens duomenis.

Asmens duomenys teikiami Tarybos duomenų tvarkytojams – pasirinktiems paslaugų teikėjams (informacinių sistemų priežiūros, interneto svetainės tobulinimo, priežiūros ir  talpinimo, duomenų saugojimo paslaugas bei kitas paslaugas teikiantiems asmenims). Šie paslaugų teikėjai asmens duomenis tvarko Tarybos vardu ir tik pagal Tarybos nurodymus.

KIEK LAIKO ASMENS DUOMENIS SAUGOME

Asmens duomenis Taryba saugo tik tiek, kiek tai yra būtina nustatytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams arba tiek, kiek tai daryti įpareigoja teisės aktai.

Stipendijų dizaineriams skyrimo ir dokumentų valdymo tikslais Taryba dizainerių, kuriems paskirtos stipendijos, asmens duomenis saugo 3 metus.

Naujienlaiškių siuntimo ir jų prenumeratos administravimo tikslu – 3 metus po projekto „Dizaino sparnai“ įgyvendinimo pabaigos.

Visuomenės informavimo tikslu – teisės aktų nustatytais terminais ir (arba) tol, kol tai tenkina visuomenės poreikį tokią informaciją žinoti.

Interneto svetainės veikimo funkcionalumo ir efektyvumo, naudojimosi patogumo, svetainės veikimo greičio ir saugumo užtikrinimo tikslais asmens duomenys tvarkomi slapuko galiojimo  laikotarpiu.

Pasibaigus nurodytiems asmens duomenų saugojimo terminams, asmens duomenys sunaikinami taip, kad jų nebūtų galima atstatyti, arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tai daryti Tarybą įpareigoja teisės aktai.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE IR KAIP GALITE JOMIS PASINAUDOTI

Reglamentas (ES) 2016/679 duomenų subjektams suteikia nemažai teisių. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

    1) žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
    2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
    3) reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius asmens duomenis;
    4) reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
    5) reikalauti ištrinti asmens duomenis;
    6) atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
    7) nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
    8) teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
    9) apskųsti Tarybos veiksmus ar neveikimą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 nustatytomis sąlygomis ir apimtimi.

Norėdami įgyvendinti aukščiau paminėtas teises dėl šioje Privatumo politikoje aprašyto asmens duomenų tvarkymo, turite kreiptis į Tarybą Privatumo politikoje nurodytais kontaktais pateikdami rašytinį Tarybos patvirtintos rekomenduojamos formos prašymą arba laisvos formos prašymą bei patvirtindami savo tapatybę.

Prašyme turi būti nurodyta informacija, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti.

Asmens tapatybę galima patvirtinti šiais būdais:

    1) pateikiant prašymą asmeniškai, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
    2) pateikiant prašymą paštu, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
    3) pateikiant prašymą elektroniniu būdu, pasirašant jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuojant jį elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą arba kitu būdu leidžiančiu įsitikinti duomenų subjekto tapatybe.

Reikalavimas patvirtinti asmens tapatybę nebus taikomas, jeigu kreipiatės dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Kilus abejonių dėl jūsų, kaip duomenų subjekto, tapatybės arba jeigu Jūsų tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją Taryba negalės nustatyti, Taryba gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, Taryba pateiks Jums informaciją apie tai, kokių veiksmų ėmėsi gavusi Jūsų prašymą. Jeigu prašymas bus sudėtingas ar jų bus ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į šių prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bet kokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Taryba informuos Jus apie tokį pratęsimą ir nurodys to priežastis.

Jeigu Taryba nuspręs prašymo neįgyvendinti, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, apie tai Jus informuos, o Jūs tokį sprendimą galėsite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis. Visais atvejais, prieš teikdami skundą, prašytume susisiekti su Taryba, kad kartu būtų rastas tinkamiausias sprendimas.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖJE

Interneto svetainėje gali būti Tarybos ar projekto „Dizaino sparnai“ partnerių, kitų trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju Taryba nėra  atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų taikomus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudus nuorodą iš Tarybos interneto svetainės patenkama į kitus tinklalapius, reikėtų atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

KODĖL IR KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME

Interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi interneto svetainės lankytojo galiniame įrenginyje (pvz., kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje) ir padedantys atpažinti interneto svetainės lankytoją ir išsaugantys  informaciją apie naršymą interneto svetainėje.

Pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje, slapukai perkeliami į interneto svetainės lankytojo galinį įrenginį ir vėliau naudojami šiam įrenginiui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukų pagalba yra tvarkomas IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys ar tinklapyje praleistas laikas ir pan.

Interneto svetainėje naudojami techniniai slapukai, kurie yra būtini tam, kad būtų galima teikti tam tikras svetainės paslaugas ir būtų galima naršyti ir naudotis interneto svetainės funkcijomis.

Interneto svetainėje naudojami statistiniai slapukai, kurių pagalba gauta informacija naudojama tam, kad būtų galima patobulinti svetainės funkcionalumus ir pagerinti naudojimąsi svetaine. Svetainėje naudojama „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šiuo tikslu, Jūsų sutikimu, „Google Analytics“ naudoja slapukus. Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija perduodama Google ir Google ją gali saugoti taip pat ir JAV esančiuose serveriuose. Prieš išsiunčiant interneto svetainės lankytojo IP adresą Google, svetainė paverčia jį anoniminiu. Jei norima atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, reikia atsisiųsti ir įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). Tai padaryti galima atidarant šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Interneto svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas Slapuko atliekamos funkcijos Slapuko (duomenų tvarkymo) tikslas Galiojimo laikas
Sutikimo Būtinasis Duoto sutikimo išsaugojimui. 1 metai
PHPSESSID Būtinasis Interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Naršymo sesijos metu
_ga Statistinis Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. 2 metai
_ga_9PLH8SLZJD Statistinis Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. 2 metai


Kai naudojama naršyklė Tarybos teikiamam turiniui pasiekti, galima naršyklę konfigūruoti taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.

Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Naudojamo įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos iškiltų klausimų arba norėtumėte įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, maloniai prašome kreiptis į Tarybą aukščiau šioje Privatumo politikos nurodytais kontaktais arba į Tarybos duomenų apsaugos pareigūną jo Tarybos interneto svetainėje skelbiamais kontaktais bet kuriuo jums patogiu būdu.

Paskutinį kartą Privatumo politika peržiūrėta 2022-05-10